Welkom

MAAND ARCHIEF

Doel en samenstelling

Doel
Kinderen in het Haaksbergse basisonderwijs laten kennis maken met gevarieerde vormen van kunstuitingen door het organiseren van voorstellingen, lezingen en workshops voor alle groepen van het Haaksbergs basisonderwijs.

Samenstelling
De werkgroep bestaat uit een aantal leden voortkomend uit het Haaksbergs basisonderwijs. De groep wordt ondersteund door de secretaresse van de onderwijswerkplaats. De portefeuillehouder db H2O is zowel inhoudelijk als financieel eindverantwoordelijk.

Samenstelling CCV 2018-2019

Coördinator / voorzitter Femke Middelhuis owp
Secretaris / penningmeester Riny Molenkamp owp
Lid Petra van der Zande
Lid Carla van der Pol Los Hoes
Lid Karin Keizers Los Hoes
Lid Rita Nijkamp Honesch
Lid Wanda ten Asbroek Holthuizen
Lid VACATURE

 

Overzicht van werkzaamheden

Taakoverzicht voorzitter:

 • Contactpersoon voor portefeuillehouder db H2O;
 • Contactpersoon voor directeurenoverleg (H2O);
 • Woordvoerder van de Commissie;
 • PR;
 • Vaststellen vergaderdata en agenda;
 • Voorzitten vergaderingen;
 • Onderhouden externe contacten;
 • Coördineren kunst- en cultuurprojecten;
 • Bewaking uitvoering werkplan;
 • Ondertekenen reserveringsovereenkomsten;
 • Beschrijven schooloverstijgend kunst- en cultuurbeleid;
 • Evaluatie en bijstelling schooloverstijgend kunst- en cultuurbeleid;
 • Bewaking uitvoering werkplan;
 • Aansturen secretarieel medewerker t.b.v. kunst en cultuur;
 • Beheren financiële middelen van de commissie;
 • Verzorgen jaarevaluatie / verantwoording zowel inhoudelijk als financieel.

Taakoverzicht secretaris:

 • Uitschrijven van vergaderingen en verzorgen uitnodigingen;
 • Verspreiden van informatie;
 • Contactpersoon voor gezelschappen en locaties;
 • Verzorgen aanvragen subsidies;
 • Verslaglegging vergaderingen;
 • Opstellen inhoudelijk jaarverslag;
 • Overige administratieve werkzaamheden.

Taakoverzicht penningmeester:

 • Afhandelen betalingen;
 • Opstellen begroting en eindafrekening;
 • Informeren kascommissie H2O;
 • Verantwoordelijk voor aanvragen subsidies.

Taakoverzicht leden:

 • Activiteiten / voorstellingen selecteren;
 • Gegevens aanleveren voor het jaarverslag;
 • Actieve participatie bij voorstellingen en projecten;
 • Functioneren als testschool bij projecten;
 • Eventueel het maken van bezoekroosters.

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding door de leden valt onder het takenpakket van de school.

Aantal werkbijeenkomsten: 5 plenaire vergaderingen à 1,5 uur
Onderhouden externe contacten: 3 uur per relatie
Voorzitter: Voorzitten plenaire werkbijeenkomsten, voorbereiding en vooroverleg: 10 uur
Secretaris/penningmeester: uren vallen binnen aanstelling

Contactgegevens Commissie Culturele Vorming:
Onderwijswerkplaats Haaksbergen
Holthuizerstraat 14
Postbus 34, 7480 AA Haaksbergen
Tel.: 053 572 41 74
E-mail: info@baoh.nl

Portefeuillehouder / aanspreekpunt vanuit db H2O:
Robert Everink, voorzitter H2O
Tel: 053 572 33 63 / 053 572 28 74  (locaties basisschool de Kameleon)

 

Cultuurbeleidsplan CCV 2018-2022